Bộ chuyển đổi điện trở

...
...

Nanoohm
1000000000
Microohm
1000000
Milliohm
1000
Om
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

Abohm
1000000000
Vôn trên mỗi Ampe
1

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.