Công cụ chuyển đổi tệp

Buộc chuyển đổi

From
To

Micronewton Meter
1000000
Millinewton Meter
1000
Newton Meter
1
Kilonewton Meter
10-3
Meganewton Meter
10-6
Pound-Force Foot
0,74

Pound-Force Inch
8,85
Chân lực Ounce
11,8
Ounce-Force Inch
141,61
Kilôgam-Lực mét
0,1
Kilopond Meter
0,1
Gram-Force Centimet
10197,2

Mét Kilôgam-Lực lượng
0,1
Lực lượng foot-Pound
0,74
Centimet Kilôgam-Lực
10,2
Inch Ounce-Force
141,61
Dyne Centimet
10000000
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi