Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi liều lượng tương đương

From
To

Sievert
1
Millisievert
1000
Microsievert
1000000

Người đàn ông tương đương RöNtgen
100
Millirem
100000

Chụp X quang nha khoa
200000
Liều lượng bức xạ nền cá nhân trung bình mỗi giờ
4347826,09
Độ nguy hiểm của lõi lò phản ứng sau thảm họa Chernobyl mỗi giờ
3,33×10-3
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi