Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi điện trở

From
To

Nanoohm
1000000000
Microohm
1000000
Milliohm
1000
Om
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

Abohm
1000000000
Vôn trên mỗi Ampe
1

Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi