Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi tiềm năng điện

From
To

Nanovolt
1000000000
Microvolt
1000000
Millivolt
1000
Volt
1
Kilovolt
10-3
Megavolt
10-6
Gigavolt
10-9

Watt trên mỗi Ampe
1
Abvolt
100000000
Statvolt
3,34×10-3

Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi