Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi điện tích

From
To

Nanocoulomb
1000000000
Microcoulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliampere-Hour
0,28
Ampere-Hour
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Phí cơ bản
6,24×1018

Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi