Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi liều lượng hấp thụ

From
To

Màu xám
1
Joule của bức xạ ion hóa bằng một kg vật chất
1

Rad
100
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi